Privacy Verklaring

Definities
a) Gebruiker: gebruiker van de website
b) Verantwoordelijke: Raaijmakers Tegels en Sanitair, gevestigd te Gemert, te bereiken op info[at]raaijmakerstegelsensanitair.nl.
c) Website: www.raaijmakerstegelsensanitair.nl.

1 Algemeen
1.1 In dit deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Verantwoordelijke de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
1.2 De persoonsgegevens die door Verantwoordelijke worden verwerkt zijn de gegevens die door gebruiker zelf worden ingevoerd bij formulieren waaronder: naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 Verantwoordelijke verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven
2.2 Verantwoordelijke gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:
2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt Verantwoordelijke de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.
2.2. Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.
2.3 Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met Verantwoordelijke.

3 Doorgifte aan derden
3.1 Verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
3.1.1 de doorgifte geschiedt aan een door Verantwoordelijke voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Verantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende borging biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
3.1.2 Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4 Cookies
4.1 Raaijmakers Tegels en Sanitair maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.
4.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe zijn browser cookies behandeld. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden.
4.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd via de browser.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.
5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de Gebruiker contact opnemen met Verantwoordelijke.

6 Bewaartermijn
6.1 Verantwoordelijke bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij Verantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7 Beveiliging
7.1 Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder SSL beveiliging op haar website.

8 Wijzigingen in de Privacyverklaring
8.1 Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijke adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 8 januari 2022.